K.V. de Maaskanters

vrijdag 20 april 2018
Ledenvergadering

Erg belangrijk, lees snel verder.


Woensdag, komende woensdag al, 14 oktober is de Ledenvergadering. Erg belangrijk, ben jij erbij?

Hier is de agenda:

1. Opening en welkom door Dirk Schinkel (voorzitter)

2. Mededelingen

3. Notulen ledenvergadering seizoen 2013/2014 van 22-10-2014

4. Jaarverslag 2014-2015

5. Jaarverslag Jeugdraad 2014-2015

6. Balans en resultatenrekening 2014-2015

7. Verslag kascommissie 2014-2015

8. Decharge bestuur

9. Verkiezing Kascommissie 2015-2016

10.Begroting 2015-2016

11.Bestuursverkiezing:

Geertrude van den Bogert (penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar.

Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing moeten schriftelijk ingediend worden door tenminste 5 stemgerechtigde leden.

12.Invulling vacatures

13. Beleidsplan KV De Maaskanters seizoen 2015 - 2016

14. Rondvraag

15.Sluiting