K.V. de Maaskanters

vrijdag 20 april 2018
Algemene ledenvergadering

Op 22 oktober is het weer algemene ledenvergadering. Alle leden en ouders van leden worden van harte uitgenodigd om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De vergadering start om 20.15 in de kantine van onze vereniging.

Agenda ledenvergadering van K.V. de Maaskanters te houden op wo 22 oktober

2014 om 20:15 uur in het clubgebouw.

1. Opening en welkom door Janny van den Bogert.

2. Mededelingen

3. Notulen ledenvergadering seizoen 2013/2014 van 23-10-2013

4. Jaarverslag 2013-2014

5. Jaarverslag Jeugdraad 2013-2014

6. Balans en resultatenrekening 2013-2014

7. Verslag kascommissie 2013-2014

8. Decharge bestuur

9. Verkiezing Kascommissie 2014-2015

10. Begroting 2014-2015

11. Bestuursverkiezing:

12. Invulling vacatures

13. Beleidsplan KV De Maaskanters 2010 – 2015

14. Rondvraag

15. Sluiting